Voorwaarden voor deelname

 

Voorwaarden voor Deelname aan "Het Grote RS Kerstspel" van RS Components

 

1. Algemeen

1.1       Het online promotioneel kansspel "Het Grote RS Kerstspel", wordt georganiseerd door RS Components GmbH, Mainzer Landstraße 180, 60327 Frankfurt am Main, Duitsland (de "Organisator") ter promotie van het eigen merk RS PRO van RS Components.

Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot het Grote RS Kerstspel dienen te worden gericht aan service@rs-advent-roadtrip.com. Indien een klacht wordt ingediend over het Grote RS Kerstspel, wordt deze uiterlijk binnen 2 dagen behandeld. Indien de klacht van de deelnemer niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, kan de deelnemer zijn klacht alsnog indienen bij de Kansspelautoriteit.

1.2       Op het Grote RS Kerstspel zijn deze Voorwaarden voor Deelname van toepassing, die te raadplegen zijn via www.nl.rs-advent-roadtrip.com. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden voor Deelname te wijzigen, doch nooit ten nadele van de deelnemer. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om het Grote RS Kerstspel te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te onderbreken wegens gewichtige redenen.

1.3       Op het Grote RS Kerstspel en deze Voorwaarden voor deelname zijn het recht van het land waar de deelnemers zijn gevestigd van toepassing.  Naast deze Voorwaarden voor deelname zijn ook de Websitevoorwaarden van de Organisator van toepassing op de deelname aan het Grote RS Kerstspel. Bij tegenstrijdigheden tussen een bepaling uit deze Voorwaarden en de Websitevoorwaarden, prevaleert de bepaling uit deze Voorwaarden. Als afzonderlijke bepalingen van de Voorwaarde voor Deelname ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige Voorwaarden voor Deelname onaangetast.

1.4       Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

1.5       Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het land waar de deelnemers is gevestigd bevoegd.

2. Deelname aan het Grote RS Kerstspel

2.1       Uitsluitend in de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en België gevestigde rechtspersonen en ondernemers kunnen deelnemen aan het Grote RS Kerstspel. Deelname is uitgesloten voor natuurlijke (minderjarige) personen die geen onderneming vormen.

2.2       Deelname aan het Grote RS Kerstspel is mogelijk van 23 november 2020 tot 18 december 2020 (de ‘Deelnameperiode’)

2.3       Deelname aan het Grote RS Kerstspel kan online via www.rs-advent-roadtrip.com. Om deel te nemen moet de deelnemer zich volledig en correct registreren. Elke deelnemer kan zich maar één keer registreren. Voor deelname aan het Grote RS Kerstspel is het verder vereist dat de deelnemer, naast de aanvaarding van deze Voorwaarden voor deelname, ermee instemt dat zijn zakelijke contactgegevens in het kader van de inschrijving worden verwerkt. Deze verwerking vindt plaats en is nodig met het oog op de communicatie tijdens het Grote RS Kerstspel, voor de eventuele bekendmaking van de prijzen en om de deelnemer dagelijks een e-mail toe te sturen met informatie of reminders met betrekking tot het Grote RS Kerstspel. Artikel 4 van deze Voorwaarden voor Deelname bevat meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

2.4       Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer een vraag beantwoorden, die dagelijks  beschikbaar wordt gesteld via www.rs-advent-roadtrip.com. Vragen worden een keer per dag en alleen op doordeweekse dagen (maandag tot en met vrijdag) gesteld tijdens het Grote RS Kerstspelperiode. De dagelijkse vragen hebben betrekking op landen, steden en gemeenten in Europa en, indien van toepassing, op het productaanbod van de Organisator. Uitsluitend deelnemers die de vraag van het Grote RS Kerstspel volledig en correct hebben beantwoord en die zich met alle benodigde informatie via het betreffende formulier hebben geregistreerd, nemen deel aan de trekking en komen daarmee in aanmerking voor een prijs.

2.5       Winnaars worden bepaald door middel van trekkingen via een online systeem. Die trekkingen vinden plaats op basis van kansbepaling en zijn volledig willekeurig en onpartijdig.

2.6       Deelname aan het Grote RS Kerstspel is gratis en niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. De aankoop van een goed of een dienst verhoogt de winkansen niet.

2.7       Medewerkers van RS Components, Electrocomponents en dochterondernemingen en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

2.8       Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden en naar eigen inzicht van Organisator.

 

3. Prijs, bepaling van de winnaar en overdracht van de prijs

3.1       De volgende prijzen zijn te winnen bij deze Wedstrijd:

             Prijzen in natura uit het assortiment van de Organisator, alsmede kortingscodes.

In totaal worden er tijdens het Grote RS Kerstspelperiode 20 dagelijkse trekkingen verricht. In totaal worden er dus 20 verschillende prijzen uitgereikt (waarbij een wisselend aantal - tussen de 10 en 50 - per dag) , waarvan de geldelijke waarde per prijs varieert. Het totale prijzenpakket (excl de kortingscodes) heeft een waarde van ongeveer 50.000 EUR.

De Organisator behoudt zich het recht voor om geplande of reeds na de trekking bekendgemaakte prijzen te vervangen door andere prijzen van minstens dezelfde waarde.

3.2       Trekkingen vinden steeds plaats op de werkdag volgend op de dag waarop de vraag van die dag beschikbaar is gesteld en door de deelnemer is beantwoord, op de wijze omschreven in artikel 2.5. Winnaars ontvangen een bericht via het e-mailadres dat de deelnemer tijdens de registratie heeft opgegeven. Deelnemers die bij de loting niets winnen, ontvangen geen bericht. De gewonnen kortingscodes worden meegstuurd in de bevestigingsmail. De prijzen worden opgestuurd naar het postadres dat de deelnemer bij zijn registratie heeft opgegeven.

3.3       De dagelijks verlote mediacodes van 5% en 10% zijn éénmalig van toepassing op het RS PRO-assortiment en zijn geldig tot 15 januari 2021. De mediacodes van 15%, 20%, 25% en 30% die op Black Friday worden getrokken zijn éénmalig van toepassing op het RS PRO-assortiment en zijn geldig tot 4 december 2020.

3.4       Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld en kunnen niet worden geruild. Deelnemers hebben geen keuzevrijheid wat betreft prijzen. De prijs wordt alleen toegekend aan een rechtspersoon of ondernemer voor gebruik in de bedrijfsvoering van de deelnemer. Het recht op de prijs kan niet worden overgedragen aan derden.

3.5       Elke deelnemer mag maar één keer per dag deelnemen.

 

4. Gegevensbescherming

4.1       Persoonsgegevens worden verzameld als onderdeel van het Grote RS Kerstspel voor het versturen van dagelijkse herinneringen en om een winnaars een bericht te sturen over de gewonnen prijs. Indien u uw persoonsgegevens niet verleent, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het Grote RS Kerstspel. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking en communicatie in het kader van het Grote RS Kerstspel, alsook om de prijzen te versturen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en worden daarom  uiterlijk op 28 februari 2021 gewist.

4.2       Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring:

Voor Duitsland: https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS/privacy-policy

Voor Nederland: https://nl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS&file=privacy

Voor België: https://benl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=aboutRS&file=privacy

 

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid/afwijzing van garanties/belastingen

5.1       Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het Grote RS Kerstspel of de uitgereikte prijzen. Technische storingen, beperkte of vertraagde toegang tot de website, verschrijvingen of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

5.2       De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij de levering van de prijs. Op eventuele garanties die normaliter van toepassingen zijn op (de koop van) de producten die een winnaar als prijs ontvangt, kan geen aanspraak worden gemaakt door de winnaar.

5.3       De deelnemer moet eventuele kansspelbelastingen in verband met de prijs zelf dragen.